EN

WheelQ Oy:n asiakasrekisteri

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 §

1. Rekisterinpitäjä

WheelQ Oy
Mikonkatu 9, FI-00100, puh. +358 44 294 885

2. Rekisteriasioita koskevat tiedustelut

Rekisteriasioita hoitava henkilö:

Tommi Huuska, Mikonkatu 9, FI-00100,
puh. +358 44 294 885 , s-posti helpdesk@wheelq.com

3. Rekisterin nimi

WheelQ asiakasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakasrekisterin sisältämien henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on WheelQ Oy:n ja sen kon- serniyhtiöiden, sekä yhteistyökumppaneiden liiketoimintaan liittyvien asiakassuhteiden ja tehtävien hoitaminen, WheelQ Oy:n ja sen konserniyhtiöiden sekä yhteistyökumppaneiden palveluiden ja tuotteiden tarjoaminen ja niistä viestiminen sekä asiakassuhteiden ja WheelQ Oy:n sekä sen kon- serniyhtiöiden tarjoamien olemassa olevien ja tulevien palveluiden ja tuotteiden laadun varmenta- minen, ylläpitäminen ja kehittäminen.

Yllä mainituissa tarkoituksissa henkilötietoja voidaan käsitellä WheelQ Oy:n ja sen konserniyhtiöi- den sekä yhteistyökumppaneiden asiakassuhteiden sekä palveluiden ja tuotteiden käytön analysoi- miseksi, tarjoamiseksi ja kehittämiseksi, asiakkuuksien ja rekisteröityjen tunnistamiseksi, tilastoin- tiin, asiakasviestintään sekä WheelQ Oy:n, sen konserniyhtiöiden ja yhteistyökumppaneiden tuot- teiden ja palveluiden markkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin. WheelQ Oy noudattaa henkilötietojen käsittelyssä siihen sovellettavaa lainsäädäntöä kuten henkilötietolakia. Henkilötie- toja voidaan käsitellä sovellettaviin lakeihin sekä viranomaisten määräyksiin ja ohjeisiin liittyvien velvoitteiden noudattamiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisterin yhteydessä voidaan käsitellä seuraavia asiakkaaseen tai muuhun rekisteröityyn henkilöön liittyviä tietoja:

• perustiedot rekisteröidystä (kuten nimet, asiakasnumero, paikkakunta, käyttöpaikkanumero, käyttäjätunnus ja/tai muu yksilöivä tunniste);

• yritysten yhteyshenkilöitä koskevat tiedot (kuten tiedot työnantajasta ja rekisteröidyn ammatilli- sesta asemasta);

• yhteystiedot (kuten puhelinnumero ja sähköpostiosoite);

• maksamiseen ja laskutukseen liittyvät tiedot (kuten laskutusta, maksuja, maksamista koskevat tie- dot);

• asiakkuuteen liittyvät tiedot (kuten voimassaolevia ja päättyneitä palveluja koskevat tiedot, asi- ointitiedot ja muut yhteydenotot sekä markkinointiin liittyvät tiedot);

• mahdolliset muut erikseen rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään. Lisäksi niitä voidaan kerätä WheelQ Oy:n tai sa- maan konserniin kuuluvan yhtiön tai yhteistyökumppanin tietojärjestelmistä, kun rekisteröity rekis- teröityy palveluihin ja käyttää palveluita, sekä rekisterinpitäjän toimintoihin liittyvistä sosiaalisista medioista.

Henkilötietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää myös osoite-, päivitys- tai muuta vastaavaa pal- velua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä sekä rekisterinpitäjän kanssa lehtien myyntiä koske- van sopimuksen tehneiltä yhteisöiltä sekä tavaroiden ja palveluiden tilausmyyjiltä.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisterin käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määri- tellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Tiedot on suojattu teknisesti palomuurilla.

8. Tarkastusoikeus, tarkastusoikeuden toteuttaminen ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat WheelQ Oy:n asiakasrekisterissä olevat tiedot. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa yllä maini- tussa osoitteessa. Tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta kerran vuodessa. Tarkastuspyyntöihin vas- tataan viivytyksettä, yleensä kahden viikon kuluttua pyynnön esittämisestä.

Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen ja oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tai ilmoittamalla siitä rekiste- rinpitäjän asiakaspalveluun.